OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE

„Rolnik  jest  obowiązany  do  zawarcia  umowy  ubezpieczenia  OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego.”

Obowiązek zawarcia tego ubezpieczenia powstaje w momencie nabycia gospodarstwa rolnego.

Za co odpowiada Zakład Ubezpieczeń?
Odpowiada za szkody będące następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju bądź utraty zdrowia, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wyrządzone przez rolnika, osobę pozostającą z nim we wspólnym gospodarstwie lub pracującą w jego gospodarstwie.
Odszkodowanie zostanie również wypłacone w przypadku gdy szkoda powstanie w związku ruchem pojazdów wolnobieżnych, będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa.

 

„Rolnik  jest  obowiązany  zawrzeć  umowę  ubezpieczenia  budynku  wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego, zwanego dalej „budynkiem rolniczym”, od ognia i innych zdarzeń losowych.”

Obowiązek zawarcia ubezpieczenia powstaje w momencie pokrycia budynku dachem.

Do czynienia z budynkiem gospodarczym mamy w momencie kiedy jego powierzchnia przekracza 20m2 oraz jest w posiadaniu rolnika.

Ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe w budynkach rolniczych powstałe w skutek: ognia, powodzi, gradu, opadów śniegu, deszczu nawalnego, uderzenia pioruna , eksplozji, podtopienia, huraganu, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny, upadku statku powietrznego.

Budynki, których stan techniczny osiągnął 100% normy zużycia, przeznaczone do rozbiórki na podstawie ostatecznych decyzji właściwych organów oraz namioty i tunele foliowe nie zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową.

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE
 
Obowiązkowe ubezpieczenie chroni tylko mury. Możesz objąć ochroną również stałe elementy oraz ruchomości domowe, wszelkie urządzenia i narzędzie, produkty rolne, zwierzęta czy maszyny rolnicze.
Ofertę dopasujemy do potrzeb i profilu działalności gospodarstwa.

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#